نمونه‌ای چند از منشآت دکتر علیرضا نوربخش، زعیم طریقت نعمت اللهی

مــن ِ مـوهــوم

سکوت، دَم غنیمت است

© 2016 NIMATULLAHI SUFI ORDER. ALL RIGHTS RESERVED.